កម្រងសំណួរចម្លើយ

តោះឲ្យពួកយើងជួយលោកអ្នក

សំណួរទាំងអស់
  ការទាមទារសំណង

  លោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់ផ្នែកបម្រើសេវាកម្មអតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ 087 33 99 82 or 078 33 99 88 ។ ចាប់ផ្តើមពីម៉ោង 8:00 ព្រឹកដល់ម៉ោង5:00 ល្ងាច

  គឺឪពុកម្តាយ ឬអ្នកតំណាងស្របច្បាប់ របស់អនីតិជន (កុមារ) ដែលអាចធ្វើការទាមទារសំណងបាន។

  ទេ! អ្នកទទួលផល មិនតម្រូវអោយបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់ណាមួយនោះទេ។ សូមកំណត់សម្គាល់ថា ក្រុមហ៊ុននឹងកាត់យកបុព្វលាភធានារ៉ាប់ដែលនៅជំពាក់ ពីទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងដែលត្រូវទូទាត់ជូន។

  បាទ/ចាស! អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង ឬអ្នកតំណាងស្របច្បាប់របស់អ្នកទទួលផល ត្រូវតែបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រង ដើម្បីរក្សាសុពលភាពនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងរបស់លោកអ្នក។ នៅពេលការទាមទារសំណងត្រូវបានបញ្ចប់ រាល់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រង ដែលអាចនឹងត្រូវបានលើកលែងមួយចំនួន យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្វិលត្រលប់ជូនលោកអ្នកវិញនូវរាល់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងទាំងនោះ។

  លោកអ្នកអាចធ្វើការទាក់ទងទៅ ទីប្រឹក្សារបស់លោកអ្នក ឬការិយាល័យក្រុមហ៊ុន ឬផ្នែកបម្រើសេវាកម្មអតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំ តាមរយៈអ៊ីម៉ែល៖ customer_care.kh@fwd.com ឬទូរស័ព្ទលេខ៖ 087 33 99 82   078 33 99 88 ដោយគ្រាន់តែប្រាប់អំពី ឈ្មោះអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង រួមជាមួយនឹងលេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង មកកាន់ក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំយ៉ាងសាមញ្ញៗតែប៉ុណ្ណោះ។ 

  ផលិតផល