ការទាមទារសំណងពិការភាពទាំងស្រុង និងជាអចិន្រ្តៃយ៍

របៀបដាក់ពាក្យស្នើសុំការទាមទារសំណង

កំណត់សម្គាល់សំខាន់ៗមុនពេលអ្នកទាមទារសំណង

កំណត់សម្គាល់សំខាន់ៗមុនពេលអ្នកធ្វើការទាមទារសំណង

 • ប្រសិនបើពិការភាពទាំងស្រុង និងជាអចិន្រ្តៃយ៍របស់អ្នកបង្កឱ្យបាត់បង់អវៈយវៈ នោះអ្នកអាចធ្វើការទាមទារសំណងបានភ្លាមៗ។
 • ប្រសិនបើពិការភាពទាំងស្រុង និងជាអចិន្រ្តៃយ៍របស់អ្នកបង្កដោយជំងឺ គ្រោះថ្នាក់ណាមួយនោះ សូមទាក់ទងភ្នាក់របស់យើង ឬទាក់ទងមកកាន់យើងដើម្បីផ្តល់យោបល់។
 • សូមពិនិត្យមើលបញ្ជីឈ្មោះឯកសាររបស់យើងតែត្រូវការ។
 • សូមបញ្ជាក់ថា យើងខ្ញុំត្រូវការពិនិត្យសំណៅឯកសារថតចម្លងទាំងអស់ អ្នកគួរតែផ្តល់ព័ត៌មានមកកាន់យើងខ្ញុំ ប្រសិនបើអ្នកបានទទួលនូងការព្យាបាលវេជ្ជសាស្រ្ត ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទដែលលោកអ្នកបានស្ធិតក្នុងស្ថានភាពពិការភាពទាំងស្រុង និងជាអចិន្រ្តៃយ៍។

 

ត្រូវការជំនួយ?

អ្នកអាចអ៊ីមែលមកកាន់យើងបានគ្រប់ពេលដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើឯកសារ និងទម្រង់របស់អ្នកត្រឹមត្រូវតាមលំដាប់ដែរទេ។សូមអ៊ីមែលមកកាន់យើងតាមរយៈ customer_care.kh@fwd.com

ឯកសារចម្លងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដើម

ឯកសារចម្លងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដើមគឺជាសេចក្តីចម្លងនៃឯកសារច្បាប់ដើមដែលមានចុះហត្ថលេខា ហើយបន្ទាប់មកឯកសារនេះចាំបាច់ត្រូវមានហត្ថលេខាថ្មីពីអ្នក ដែលជាអ្នកទាមទារសំណង។ (ទោះបីជាអ្នក ឬនរណាម្នាក់បានចុះហត្ថលេខាលើឯកសារនោះរួចហើយក៏ដោយ)។ 

 • រាល់របាយការណ៍ពិនិត្យសុខភាពណាមួយដូចជារបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតពីមន្ទីរពិសោធន៍ និងលទ្ធផល និងរបាយការណ៍ CT ជាដើម។
  • សូមបញ្ជាក់ថា ឯកសារទាំងនេះត្រូវចុះហត្ថលេខាដោយបុគ្គលដែលមានសិទ្ធិក្នុងការចុះហត្ថលេខាបញ្ជាក់ចុងក្រោយលើឯកសារច្បាប់ដើមរបស់អ្នក។ ឧទាហរណ៍ បុគ្គលនោះអាចជាអ្នកបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍ ឬប្រធានមន្ទីរពេទ្យ/គ្លីនិក ឬបុគ្គលដែលអនុវត្តការងារព្យាបាល ឬធ្វើតេស្ត។

ឯកសារ

 • លិខិតបញ្ជាក់សុខភាពរបស់អ្នnក។
  • លិខិតនេះអាចជារបាយការណ៍សរសេរដោយដៃ ឬព្រីនចេញ ប៉ុន្តែត្រូវចេញដោយវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកដែលមានហត្ថលេខា និង/ឬត្រាគ្លីនិក ដែលបង្ហាញអំពីលទ្ធផលនៃការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ ឬពិនិត្យ។
 • បែបបទនេះត្រូវបំពេញដោយវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នក។
 
តាមអ៊ីមែល
តាមអ៊ីមែល

សំណួររបស់អ្នកបានឆ្លើយ

image

តើអ្នកនឹងធ្វើការសម្រេចលើការទាមទារសំណងរបស់ខ្ញុំនៅពេលណា?

image

តើក្រុមហ៊ុននឹងទូទាត់ជូនខ្ញុំដោយរបៀបណា?

image

បន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើការទាមទារសំណងរួច តើខ្ញុំគួររក្សាទុកឯកសាច្បាប់ដើមរបស់ខ្ញុំរយៈពេលប៉ុន្មាន?

កំពុងស្វែងរកជម្រើសការទាមទារសំណងផ្សេងទៀត?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្វែងរកទាមទារសំណងលើផែនការធានារ៉ាប់រង/កញ្ចប់ធានារ៉ាប់រង របស់អ្នកណាមួយ យើងសន្យាផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាល្អប្រើសើរបំផុត។

កម្រងសំណួរចម្លើយ