ផ្ដល់បទពិសោធន៍ថ្មីលើសេវាធានារ៉ាប់រង

នៅក្រុមហ៊ុន FWD យើងមានចក្ខុវិស័យក្នុងការផ្ដល់បទពិសោធន៍ថ្មីលើសេវាធានារ៉ាប់រង។ យើងតែងតែយកអតិថិជនជាគោល គាំទ្រដោយបច្ចេកវិទ្យា យើងផ្តោសំខាន់លើតម្រូវការនាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់អតិថិជន ក៏ដូចជានាពេលអនាគតផងដែរ។ អ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់អតិថិជន ក៏សំខាន់សម្រាប់ពួកយើងដែរ។

ចំណុចពិសេសរបស់យើង

ក្រុមហ៊ុនលំដាប់អន្តរជាតិដែលអ្នកអាចទុកចិត្តបាន

ក្រុមហ៊ុននឹងកំពុងផ្តល់ជូននូវការរ៉ាប់រងបន្ថែម និងកាត់បន្ថយនូវគោលការណ៍មិនឆ្លើយតប និង មិនច្បាស់លាស់ ដោយមានន័យថាលោកអ្នកនឹងអាចជឿជាក់បានថា យើងខ្ញុំនឹងផ្ដល់ការការពារជូនលោកអ្នកបានត្រឹមត្រូវ និងពេញលេញ។

ចំណុចពិសេសរបស់យើង

បណ្ណសន្យាធានារ៉ាប់រងដែលងាយស្រួលយល់

ពួកយើងនឹងធ្វើឲ្យបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងកាន់តែងាយស្រួល និងមានតម្លាភាព ដូច្នេះលោកអ្នកនឹងដឹងច្បាស់ពីអត្ថប្រយោជន៍នានាដែលលោកអ្នកនឹងទទួលបាននៅពេលទិញកញ្ចប់សន្យារ៉ាប់រង។

ចំណុចពិសេសរបស់យើង

ធានារ៉ាប់រងគួរជាទីទុកចិត្តសម្រាប់អ្នក

យើងខ្ញុំបានបង្កើតសេវាធានារ៉ាប់រងកាន់តែងាយស្រួលប្រើប្រាស់ និងមានតម្លាភាព ជាមួយអត្ថប្រយោជន៍ ដែលអ្នកនឹងទទួលបានយ៉ាងពិតប្រាកដ។

ស្វែងរកបន្ថែម