ការទាមទារសំណងបាត់បង់ជីវិត

របៀបដាក់ពាក្យទាមទារសំណង

ត្រូវការជំនួយ? អ្នកអាច
អ៊ីមែលមកកាន់យើងបានគ្រប់ពេលដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើឯកសារ និងបែបបទរបស់អ្នកត្រឹមត្រូវតាមលំដាប់ដែរទេ។ សូម
អ៊ីមែលមកកាន់យើងតាមរយៈ  customer_care.kh@fwd.com

ឯកសារច្បាប់ដើម

 • ឯកសារគោលនយោបាយ

 

ឯកសារចម្លងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដើម
ឯកសារចម្លងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដើមគឺជាសេចក្តីចម្លងនៃឯកសារច្បាប់ដើមដែលមានចុះហត្ថលេខា ហើយបន្ទាប់មកឯកសារនេះចាំបាច់ត្រូវមានហត្ថលេខាថ្មីពីអ្នក ដែលជាអ្នកទាមទារសំណង។ (ទោះបីជាអ្នក ឬនរណាម្នាក់បានចុះហត្ថលេខាលើឯកសារនោះរួចហើយក៏ដោយ)។


 • សំបុត្រមរណភាព សំបុត្រនេះត្រូវចុះហត្ថលេខាដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីចុះហត្ថលេខាយល់ព្រមលើឯកសារច្បាប់ដើមរបស់អ្នក។
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់អ្នកត្រូវបានធានា រួមជាមួយអ្នកស្នើសុំទាមទារសំណង តម្រូវឲ្យចុះហត្ថលេខាបញ្ជាក់អំពីការថតចម្លងពីឯកសារច្បាប់ដើម។
 • រាល់មរណភាពមិនបណ្តាលមកពីជរាពាធត្រូវចុះហត្ថលេខាដោយសមត្ថកិច្ច ឬអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធដើម្បីចុះហត្ថលេខាយល់ព្រមលើឯកសារច្បាប់ដើមរបស់អ្នក។
 • រាល់មរណភាពមិនបណ្តាលមកពីជរាពាធ រួមមាន មរណភាពដោយគ្រោះថ្នាក់ ឃាតកម្ម (មនុស្សឃាត) អត្តឃាត មរណភាពដែលបង្កឡើងដោយសត្វ
  ឬមរណភាពដែលបណ្តាលមកពីមូលហេតុកំណត់មិនបាន។ សម្រាប់មរណភាពមិនបណ្តាលមកពីជរាពាធ យើងត្រូវការ៖
  • របាយការណ៍នគរបាល
  • របាយការណ៍ពិនិត្យសាកសព (ក្នុងករណីមានការពិនិត្យសាកសព)។

 

ត្រូវការឯកសារព័ត៌មានរបស់អ្នកត្រលប់ទៅវិញ?
ប្រសិនបើអ្នកអាចផ្ញើបានតែឯកសារច្បាប់ដើមនោះ សូមផ្តល់ព័ត៌មានឱ្យយើងបានដឹងថាតើអ្នកត្រូវការឯកសារព័ត៌មានរបស់អ្នកត្រលប់ទៅវិញដែរឬទេ ហើយយើងផ្ញើជូនអ្នកវិញ។ 

 • បែបបទនេះត្រូវបំពេញដោយវេជ្ជបណ្ឌិតថែទាំ
 • ប្រសិនបើបាត់បង់ជីវិតនោះកើតឡើងដោយសារគ្រោះថ្នាក់ នោះមិនចាំបាច់បំពេញរបាយការណ៍បែបបទរបស់គ្រូពេព្យថែទាំទេ។ ប៉ុន្តែ យើងនឹងត្រូវការព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែម ប្រសិនបើពាក់ព័ន្ធ ឧទាហរណ៍ដូចជា របាយការណ៍ពីសមត្ថ
តាមអ៊ីម៉ែល
តាមអ៊ីម៉ែល

សំណួររបស់អ្នកបានឆ្លើយ

image

តើអ្នកនឹងធ្វើការសម្រេចលើការទាមទារសំណងរបស់ខ្ញុំនៅពេលណា?

image

តើក្រុមហ៊ុននឹងទូទាត់ជូនខ្ញុំដោយរបៀបណា?

image

បន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើការទាមទារសំណងរួច តើខ្ញុំគួររក្សាទុកឯកសាច្បាប់ដើមរបស់ខ្ញុំរយៈពេលប៉ុន្មាន?

កំពុងស្វែងរកជម្រើសទាមទារសំណងផ្សេងទៀត?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្វែងរកទាមទារសំណងលើផែនការធានារ៉ាប់រង/កញ្ចប់ធានារ៉ាប់រង របស់អ្នកណាមួយ យើងសន្យាផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាល្អប្រើសើរបំផុត។

កម្រងសំណួរចម្លើយ