ការទារទារសំណងជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ

របៀបដាក់ពាក្យស្នើសុំទាមទារសំណង

កំណត់សម្គាល់សំខាន់ៗមុនពេលអ្នកទាមទារសំណង

ការទាមទារសំណងសម្រាប់ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ? 

 1. ពិនិត្យមើលសិទ្ធិទទួលបានប្រាក់ធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នកu
  ជាដំបូង គួរពិនិត្យមើលថាតើថាបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង មានការធានារ៉ាប់រងទៅលើសំណងរបស់លោកអ្នក។ អ្នកអាចពិនិត្យមើលដោយផ្ញើអ៊ីមែលទៅកាន់ claims.kh@fwd.com ឬទាក់ទងមកកាន់យើងតាមរយៈទូរសព្ទលេខ 087 339 982
 2. សូមកត់ចំណាំគ្រោងពេលវេលារបស់ពួកយើងលោកអ្នកត្រូវភ្ជាប់នូវ ឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុខភាពរបស់លោកអ្នកទាំងអស់ រួមមាន របាយការណ៍ និងលិខិតបញ្ជាក់ដោយវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកអ្នក។
  សូមជម្រាបថាយើងអាចចាប់ផ្តើមដំណើរការទាមទារសំណងរបស់អ្នកបានលុះត្រាយើងទទួលបាននូវបែបបទដែលបានបំពេញចប់សព្វគ្រប់ទាំងអស់ និងរាល់ឯកសារទាំងអស់ដែលយើងត្រូវការ។

លោកអ្នកអាចផ្ញើអ៊ីម៉ែលមកកាន់យើងខ្ញុំដើម្បីបញ្ជាក់ថាឯកសាររបស់លោកអ្នកត្រឹមត្រូវតាមលំដាប់។ សូមផ្ញើអីម៉ែលមកកាន់យើងខ្ញុំតាមរយៈ claims.kh@fwd.com

ឯកសារចម្លងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដើម
ឯកសារចម្លងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដើមគឺជាសេចក្តីចម្លងនៃឯកសារច្បាប់ដើមដែលមានចុះហត្ថលេខា ហើយបន្ទាប់មកឯកសារនេះចាំបាច់ត្រូវមានហត្ថលេខាថ្មីពីអ្នក ដែលជាអ្នកទាមទារសំណង។ (ទោះបីជាអ្នក ឬនរណាម្នាក់បានចុះហត្ថលេខាលើឯកសារនោះរួចហើយក៏ដោយ)។

 • រាល់របាយការណ៍ពិនិត្យសុខភាពណាមួយដូចជារបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតពីមន្ទីរពិសោធន៍ និងលទ្ធផល CT របាយការណ៍រោគសាស្ត្រ ឬលទ្ធផល MRI
 • សូមជម្រាបថាឯកសារទាំងនេះត្រូវចុះហត្ថលេខាដោយបុគ្គលដែលមានសិទ្ធិ ក្នុងការចុះហត្ថលេខាបញ្ជាក់ចុងក្រោយលើឯកសារច្បាប់ដើមរបស់អ្នក។ ឧទាហរណ៍ បុគ្គលនោះអាចជាអ្នកបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍ ឬប្រធានមន្ទីរពេទ្យ/គ្លីនិក ឬបុគ្គលដែលអនុវត្តការងារព្យាបាល ឬធ្វើតេស្ត។

ឯកសារ
ឯកសារចម្លងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដើមគឺជាសេចក្តីចម្លងនៃឯកសារច្បាប់ដើមដែលមានចុះហត្ថលេខា ហើយបន្ទាប់មកឯកសារនេះចាំបាច់ត្រូវមានហត្ថលេខាថ្មីពីអ្នក ដែលជាអ្នកទាមទារសំណង។ (ទោះបីជាអ្នក ឬនរណាម្នាក់បានចុះហត្ថលេខាលើឯកសារនោះរួចហើយក៏ដោយ)។

 • លិខិតបញ្ជាក់សុខភាពរបស់អ្នក។
 • លិខិតនេះអាចជារបាយការណ៍សរសេរដោយដៃ ឬព្រីនចេញ ប៉ុន្តែត្រូវចេញដោយវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកដែលមានហត្ថលេខា និង/ឬត្រាគ្លីនិក ដែលបង្ហាញអំពីលទ្ធផលនៃការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ ឬពិនិត្យ។
 • របាយការណ៍សុខភាព ឯកសារព័ត៌មាន ឬលិខិតបញ្ជាក់បន្ទាប់បានជួបពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត ឬមន្ទីរពេទ្យ ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងតិច 14 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីអ្នកធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឃើញមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ។
 • បែបបទនេះត្រូវបំពេញដោយវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នក។
តាមអ៊ីម៉ែល
តាមអ៊ីម៉ែល

សំណួររបស់អ្នកបានឆ្លើយ

image

តើអ្នកនឹងធ្វើការសម្រេចលើការទាមទារសំណងរបស់ខ្ញុំនៅពេលណា?

image

តើក្រុមហ៊ុននឹងទូទាត់ជូនខ្ញុំដោយរបៀបណា?

image

បន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើការទាមទារសំណងរួច តើខ្ញុំគួររក្សាទុកឯកសាច្បាប់ដើមរបស់ខ្ញុំរយៈពេលប៉ុន្មាន?

កំពុងស្វែងរកជម្រើសការទាមទារសំណងផ្សេងទៀត?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្វែងរកទាមទារសំណងលើគម្រោងធានារ៉ាប់រង/កញ្ចប់ធានារ៉ាប់រង របស់អ្នកណាមួយ យើងសន្យាផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាល្អប្រើសើរបំផុត។

កម្រងសំណួរចម្លើយ