កម្រងសំណួរចម្លើយ

តោះឲ្យពួកយើងជួយលោកអ្នក

សំណួរទាំងអស់