ព័ត៌មាន

ព័ត៌មាន

ក្រុមហ៊ុន FWD Cambodia ដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការនូវមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាល FWD Digital Academy និងកម្មវិធីឌីជីថលពីរសម្រាប់អតិថិជន៖ E-Gen Kid និង ភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រកបដោយចីរភាពក្នុងសម័យឌីជីថល

៤ ធ្នូ ២០២១ | Cambodia
Share