បង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នក

ជម្រើសបង់ប្រាក់

យើងផ្តល់ជូនវិធីបង់ប្រាក់ជាច្រើនជម្រើស ដោយផ្តល់ នូវភាពបត់បែនក្នុងការបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នកទៅតាមរបៀបរបស់អ្នក។

កំណត់សម្គាល់ ប្រសិនបើការបង់បុព្វលាភរបស់អ្នក ធ្វើឡើងដោយតតិយជន ឬបុគ្គលដែលមិនមែនជាម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង យើងខ្ញុំតម្រូវឱ្យអ្នកមានការបញ្ជាក់អំពីទំនាក់ទំនង និងមូលហេតុច្បាស់លាស់។

អ្នកអាចបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នកតាមរយៈកម្មវិធី ABA App ដូចខាងក្រោម៖

 1. ចុះឈ្មោះចូលក្នុងកម្មវិធី ABA App របស់អ្នក
 2. ចុចលើពាក្យ “បង់ប្រាក់”
 3. ជ្រើសរើស “ធានារ៉ាប់រង”
 4. ជ្រើសរើស ក្រុមហ៊ុន “FWD Life Insurance (Cambodia) Plc.”
 5. ជ្រើសរើស គណនេយ្យ ABA របស់អ្នក
 6. បញ្ចូលលេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងរបស់អ្នក 
 7. ចុច “ចុចទូទាត់ឥឡូវនេះ”
 8. ពិនិត្យមើលចំនួនទឹកប្រាក់ហើយចុច“ បង់ប្រាក់ឥឡូវនេះ”
 9. សូមពិនិត្យមើលព័ត៌មានរបស់អ្នកឡើងវិញ រួចចុច “បញ្ជាក់” បន្ទាប់មកបញ្ចូល លេខកូដសម្ងាត់របស់អ្នកដើម្បីបំពេញដំណើរការបង់ប្រាក
 

អ្នកអាចបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នកតាមរយៈកម្មវិធី ACLEDA ដូចខាងក្រោម៖

 1. ចូលគណនីកម្មវិធី ACLEDA App របស់អ្នក
 2. ចុចលើពាក្យ “បង់ប្រាក់”
 3. ជ្រើសរើស “ធានារ៉ាប់រង”
 4. ជ្រើសរើស ក្រុមហ៊ុន “FWD Life Insurance (Cambodia) Plc.”
 5. ជ្រើសរើស គណនេយ្យ ACLEDAរបស់អ្នក
 6. បញ្ចូលលេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងរបស់អ្នក
 7. ចំនួនបុព្វលាភដែលត្រូវបង់នឹងបង្ហាញឡើង
 8. ពិនិត្យមើលចំនួនទឹកប្រាក់ហើយចុច “យល់ព្រម” បន្ទាប់មកបញ្ចូល លេខកូដសម្ងាត់របស់អ្នកដើម្បីបំពេញដំណើរការបង់ប្រាក់
 9. ពិនិត្យមើលព័ត៌មានរបស់អ្នកឡើងវិញដោយចុច “មើលព័ត៌មានលម្អិត”

អ្នកអាចបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នកតាមរយៈកម្មវិធី Wing App ដូចខាងក្រោម៖

 1. ចុះឈ្មោះចូលក្នុងកម្មវិធី Wing App
 2. ចុច “បង់វិក្កយបត្រ”
 3. ជ្រើសរើស “ធានារ៉ាប់រង”
 4. ជ្រើសរើស ក្រុមហ៊ុន “FWD Life Insurance (Cambodia) Plc.”
 5. ជំហានទី 5៖ បញ្ចូលលេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងរបស់អ្នក
 6. ចុច “ទូទាត់” បន្ទាប់មកសូមផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានរបស់អ្នក 
 7. ចុច “បន្ត” 
 8. បញ្ចូលលេខកូដសម្ងាត់របស់អ្នកដើម្បីបញ្ចប់ដំណើរការបង់ប្រាក់
 

អ្នកអាចបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នកតាមរយៈភ្នាក់ងារ Wing ដូចខាងក្រោម៖

 1. ស្វែងរកភ្នាក់ងារ Wing ដែលនៅជិតលោកអ្នក
 2. សូមប្រាប់ទៅភ្នាក់ងារថាអ្នកចង់បង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រង "FWD Cambodia".
 3. សូមប្រាប់ភ្នាក់ងារអំពីលេខកូដបង់ប្រាក់ “9665”
 4. សូមប្រាប់ភ្នាក់ងារអំពីលេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងរបស់អ្នក (XXXXXXXXXXA)
 5. ចំនួនបុព្វលាភដែលត្រូវបង់
 6. សូមទទួលយកវិក័យបត្រនៃការបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នក

អ្នកអាចបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នកតាមរយៈកម្មវីធីTrueMoneyដូចខាងក្រោម៖

 1. ចូលគណនីកម្មវិធី True Money របស់អ្នក
 2. ចុចលើពាក្យ “បង់ប្រាក់”
 3. ជ្រើសរើស “ធានារ៉ាប់រង”
 4. ជ្រើសរើស ក្រុមហ៊ុន “FWD Life Insurance (Cambodia) Plc.”
 5. បញ្ចូលលេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងរបស់អ្នក
 6. ចំនួនបុព្វលាភដែលត្រូវបង់នឹងបង្ហាញឡើង
 7. ពិនិត្យមើលចំនួនទឹកប្រាក់ហើយចុច “ទូទាត់”
 8. ពិនិត្យមើលព័ត៌មានរបស់អ្នកឡើងវិញដោយចុច “បន្ត” បន្ទាប់មកបញ្ចូល លេខកូដសម្ងាត់របស់អ្នកដើម្បីបំពេញដំណើរការបង់ប្រាក់

អ្នកអាចបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នកតាមរយៈភ្នាក់ងារ True Money ដូចខាងក្រោម៖

 1. ស្វែងរកភ្នាក់ងារ True Money ដែលនៅជិតលោកអ្នក
 2. សូមប្រាប់ទៅភ្នាក់ងារថាអ្នកចង់បង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រង "FWD Cambodia".
 3. សូមប្រាប់ភ្នាក់ងារអំពីលេខកូដបង់ប្រាក់ “9665”
 4. សូមប្រាប់ភ្នាក់ងារអំពីលេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងរបស់អ្នក (XXXXXXXXXXA)
 5. ចំនួនបុព្វលាភដែលត្រូវបង់
 6. សូមទទួលយកវិក័យបត្រនៃការបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នក

អ្នកអាចបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នកតាមរយៈកម្មវីធី ធនាគារ ជីប ម៉ុង ដូចខាងក្រោម៖

 1. ចូលគណនីកម្មវិធី ធនាគារ ជីប ម៉ុង របស់អ្នក
 2. ចុចលើពាក្យ “បង់ប្រាក់”
 3. ជ្រើសរើស “ធានារ៉ាប់រង”
 4. ជ្រើសរើស ក្រុមហ៊ុន “FWD Cambodia”
 5. ជ្រើសរើស គណនេយ្យ ធនាគារ ជីប ម៉ុង របស់អ្នក
 6. បញ្ចូលលេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងរបស់អ្នក (លេខសម្គាល់អតិថិជន)
 7. ចំនួនបុព្វលាភដែលត្រូវបង់នឹងបង្ហាញឡើង
 8. ពិនិត្យមើលចំនួនទឹកប្រាក់ហើយចុច “អូសដើម្បីទូទាត់” ដើម្បីបំពេញដំណើរការបង់ប្រាក់

អ្នកអាចបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នកដោយសាច់ប្រាក់, មូលប្បទានបត្រ, ការផ្ទេរតាមធនាគារ, តាមរយៈសេវាធនាគារតាមប្រព័ន្ធអ៉ីនធឺណិត ឬ ការបញ្ជាកាត់អចិន្ត្រៃយ៍ ដោយផ្ទាល់ទៅកាន់គណនីធនាគាររបស់យើង។

 

ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី

ឈ្មោះធនាគារ៖

ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី

ឈ្មោះគណនី៖

FWD Life Insurance (Cambodia) Plc.

លេខលេខគណនី

0900-04-109888-88 (USD)

លេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងរបស់អ្នក៖

XXXXXXXXX

ចំនួនបុព្វលាភដែលត្រូវបង់៖

$

 

 

ធនាគារ ជីប ម៉ុង ខមមើសល ប៊ែង 

ឈ្មោះធនាគារ៖

ធនាគារ ជីប ម៉ុង

ឈ្មោះគណនី៖

FWD LIFE INSURANCE (CAMBODIA) PLC.

លេខលេខគណនី

17889999 (USD)

លេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងរបស់អ្នក៖

XXXXXXXXX

ចំនួនបុព្វលាភដែលត្រូវបង់៖

$