ចាប់ផ្តើមជាមួយ FWD

ចាប់ផ្តើមជាមួយយុទ្ធនាការថ្មីបំផុតរបស់យើង

ចាប់ផ្តើមជាមួយយុទ្ធនាការថ្មីបំផុតរបស់យើង

បង្ហាញពីរឿងរ៉ាវដែលពួកគាត់បានចាប់ផ្តើម និងជីវិតពិត

image
ដំណើររឿងរបស់ Kouda

តាំងពីតូចមក Kouda មិនដែលចូលចិត្តភាពត្រជាក់ទេ។

ថ្ងៃមួយគាត់បានចាប់ផ្តើមលើបទពិសោធន៍ថ្មីមួយ - និងឈានជើងជាន់លើក្តារស្គីទឹកកក។ ឥឡូវនេះ ក្នុងវ័យ 73ឆ្នាំ គាត់បានជំនះជិះក្តារស្គីទឹកកកនៅរៀងរាល់រដូវរងា សូម្បីតែលើផ្លូវដែលលំបាកបំផុត។

ចាប់ផ្តើមផ្តោតលើភាពក្លាហាន។