អ្វីដែលយើងបានធ្វើកន្លងមក

រស់នៅដោយភាពរីករាយ

រស់នៅដោយភាពរីករាយ

ក្រុមការងាររបស់យើង

យើងជឿជាក់ថា ការកសាងវប្បធម៌ល្អ គឺត្រូវចាប់ផ្តើមដោយការកសាងក្រុមការងារប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ ដែលយើងដឹងថា ពួកគាត់មានសមត្ថភាពធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវ។ លើសពីនេះ យើងមានថ្នាក់ដឹកនាំដែលពោរពេញទៅដោយសមត្ថភាព ឈ្លាសវៃ មានការអភិវឌ្ឍ និងបទពិសោធន៍ខ្ពស់។ 

យើងធ្វើការរួមគ្នាជាក្រុមប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវ ដើម្បីត្រួសត្រាយគំនិតក្នុងការផ្តល់បទពិសោធន៍ថ្មីលើសេវាធានារ៉ាប់រង  

ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

00

ចង់បម្រើការងារនៅក្រុមហ៊ុន FWD?

ចង់បម្រើការងារនៅក្រុមហ៊ុន FWD?