ការទាមទារសំណងបាត់បង់ជីវិត

របៀបដាក់ពាក្យទាមទារសំណង

បែបបទទាមទារសំណង

របាយការណ៍បែបបទរបស់ គ្រូពេព្យថែទាំ

image
តាមអ៊ីម៉ែល

សំណួររបស់អ្នកបានឆ្លើយ

image

តើអ្នកនឹងធ្វើការសម្រេចលើការទាមទារសំណងរបស់ខ្ញុំនៅពេលណា?

image

តើក្រុមហ៊ុននឹងទូទាត់ជូនខ្ញុំដោយរបៀបណា?

image

បន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើការទាមទារសំណងរួច តើខ្ញុំគួររក្សាទុកឯកសាច្បាប់ដើមរបស់ខ្ញុំរយៈពេលប៉ុន្មាន?

កម្រងសំណួរចម្លើយ